Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # DPH A UCTOVANI V CESTOVNIM RUCHU PRO ROK 2020

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit | Cestovní ruch a služby > DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020

DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.790 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.376 Kč/Kurz


Na semináři se budete věnovat daňové a účetní problematice incomingových a outgoingových cestovních kanceláří. Budete mít prostor pro dotazy a diskuzi. * • postup dle občanského zákoníku a závaznost rozsudků Soudního dvora Evropské Unie, • vymezení cestovní služby a osoby zákazníka, • definice cestovní služby dle SD EU, • přirážka jako základ pro uplatnění DPH z poskytnutých cestovních služeb – příklady na výpočet přirážky, • co patří do přirážky a co ne – vliv na uplatnění odpočtu DPH, • kompletace dílčích subdodávek a tvorba či absence zvláštního režimu dle ZDPH, kalkulační přirážka a její použití – konkrétní příklady, • datum uskutečnění zdanitelného plnění u cestovní služby, • místo plnění u cestovních služeb a promítnutí do přiznání k DPH, • přiznání k DPH, správný postup, • jednotlivé subdodávky do cestovní služby a jejich rozbor – ubytování, stravování, přeprava osob, víza, • zálohy v cestovním ruchu, daňové doklady a jejich správný obsah, • osvobození přirážky od DPH při zájezdech do třetích zemí a způsob výpočtu, • zdanění odměn provizních prodejců z hlediska DPH, • připravované změny v legislativě cestovního ruchu. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020 s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory. Cíl: Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2020, problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2019.
Praha , Praha
 > DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách celních předpisů a zákona o DPH v roce 2019. Určeno pro pracovníky pověřené uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celní.
Praha , Praha
 > DPH u dovozu a vývozu

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * Předmět daně, možnost volby • uplatňování Občanského zákoníku v DPH • uplatňování zákona o korporacích v DPH • obrat pro registraci • stavební pozemek • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně • právo stavby • osoba povinná k dani • osoba identifikovaná a plátce • sankce za neregistrování • daňové doklady, neporušitelnost obsahu
online , eLearning
 > DPH v roce 2015 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * Legislativní rámec- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na občanský zákoník pro rok 2014 • registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2014, nesnížení obratu pod 1 mil Kč • aktuální problémy při vystavování daňových dokladů- náležitosti,
online , eLearning
 > DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položky zahrnované do základu daně (dotace, vedlejší náklady, vedlejší plnění, zálohy) • opr
online , eLearning
 > DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • DPH při dodání a pořízení zboží mezi členskými státy, • DPH při dovozu a vývozu, • DPH u služeb mezi členskými státy a třetími zeměmi, • daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, • registrace plátce a osoby identifikované, • konsignační sklady, • připravované změny v roce 2016, • změny u svobodnýc
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • finančního majetku, • materiálu, zboží, výrobků, • DPH, • dlouhodobého majetku, • mezd, • nákladů a výnosů.
online , eLearning
 > Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • definice obchodního majetku , dopravního prostředku (§ 4), • nový přístup k leasingu ( § 13/3 písm. d), • zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení), • upřesnění místa plnění v § 10, • pořízení zboží do jiného členského státu pod českým DIČ (§ 11 ), • úprava vzniku povinnost
online , eLearning
 > DPH v roce 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • definice obchodního majetku, dopravního prostředku (§ 4) definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. PROBLEMATIKA DPH PŘI PROVÁDĚNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) –
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • Aktuální právní úprava od 1. 1.
online , eLearning
 > Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • důležité právní předpisy: a) Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.
online , eLearning
 > DPH pro začátečníky (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci.
online , eLearning
 > DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH, • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, • poskytování služeb osobami registrovanými
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň. • Pře
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura. • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové doklady, vazba na změnu při přenechání í zboží s povi
online , eLearning
 > DPH v příkladech (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • Podstata a podmínky RZD zaměstnanců – termíny dokládání dokladů, slevy, nezdanitelné částky, daňové zvýhodnění na děti, daňový bonus. • Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně a které jsou od daně osvobozeny, vč.
online , eLearning
 > Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * Členění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (používané pojmy a jejich význam). Zásady účtování v účtové třídě 0.
online , eLearning
 > Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * Členění zásob. Zásady účtování v účtové třídě 1.
online , eLearning
 > Účtování o zásobách (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v důsledku novely ZU, prováděcí vyhláška k ZU, • podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny, • výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví - konto 395, • vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky, • daňově neuznatelné výdaje
online , eLearning
 > Účtování organizačních složek (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * Zásady účtování v účtové třídě 3. Principy oceňování.
online , eLearning
 > Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Neuvedeno * Vymezení pojmů, pravidla pro účtování a členění nákladů a výnosů. Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů.
online , eLearning
 > Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)


DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Cestovní ruch a služby,

Určeno pro ...

Seminář je určen pro zástupce cestovních kanceláří a cestovních agentur, daňové poradce, účetní specialisty a všechny ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají.

Přednáší ...


Ing. Miroslava Kočová
účetní expertka se zaměřením na neziskový sektor a cestovní ruch
Ing. Jan Rambousek, LL.M.
daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR


Program kurzu, obsah studia ...postup dle občanského zákoníku a závaznost rozsudků Soudního dvora Evropské Unie,

vymezení cestovní služby a osoby zákazníka,

definice cestovní služby dle SD EU,

přirážka jako základ pro uplatnění DPH z poskytnutých cestovních služeb – příklady na výpočet přirážky,

co patří do přirážky a co ne – vliv na uplatnění odpočtu DPH,

kompletace dílčích subdodávek a tvorba či absence zvláštního režimu dle ZDPH, kalkulační přirážka a její použití – konkrétní příklady,

datum uskutečnění zdanitelného plnění u cestovní služby,

místo plnění u cestovních služeb a promítnutí do přiznání k DPH,

přiznání k DPH, správný postup,

jednotlivé subdodávky do cestovní služby a jejich rozbor – ubytování, stravování, přeprava osob, víza,

zálohy v cestovním ruchu, daňové doklady a jejich správný obsah,

osvobození přirážky od DPH při zájezdech do třetích zemí a způsob výpočtu,

zdanění odměn provizních prodejců z hlediska DPH,

připravované změny v legislativě cestovního ruchu.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenípostup dle občanského zákoníku a závaznost rozsudků Soudního dvora Evropské Unie,

vymezení cestovní služby a osoby zákazníka,

definice cestovní služby dle SD EU,

přirážka jako základ pro uplatnění DPH z poskytnutých cestovních služeb – příklady na výpočet přirážky,

co patří do přirážky a co ne – vliv na uplatnění odpočtu DPH,

kompletace dílčích subdodávek a tvorba či absence zvláštního režimu dle ZDPH, kalkulační přirážka a její použití – konkrétní příklady,

datum uskutečnění zdanitelného plnění u cestovní služby,

místo plnění u cestovních služeb a promítnutí do přiznání k DPH,

přiznání k DPH, správný postup,

jednotlivé subdodávky do cestovní služby a jejich rozbor – ubytování, stravování, přeprava osob, víza,

zálohy v cestovním ruchu, daňové doklady a jejich správný obsah,

osvobození přirážky od DPH při zájezdech do třetích zemí a způsob výpočtu,

zdanění odměn provizních prodejců z hlediska DPH,

připravované změny v legislativě cestovního ruchu.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se budete věnovat daňové a účetní problematice incomingových a outgoingových cestovních kanceláří. Budete mít prostor pro dotazy a diskuzi.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | DPH | účtování | cestovním | ruchu | pro | rok | 2020
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-85072


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info