HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # termíny kurzů: Právo a legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

KURZY : Právo a legislativa

[AND - vyhledává všechna slova]Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školení
Pracovní Právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) a legislativní novinky 2020-10-05 Praha 1. den semináře – 5. října 2020 Tento první seminář se zaměří na okruhy a otázky související s výběrem zaměstnanců, postupem před vznikem pracovněPrávního vztahu, včetně vymezení nelegální práce a otázek zaměstnávání cizinců, vznikem pracovněPrávního vztahu, rozdíly a obsahem pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pr ...
Novela zákoníku práce 2020 2020-08-06 Praha Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce účinná zčásti od 30. 7. 2020 a zčásti od 1. 1. 2021. Jedná se přitom o průřezovou novelu zákoníku práce dopadající též do oblasti zaměstnanosti, která s sebou přináší podstatné změny mj. v oblasti dovolené, doručování písemností, přechodu Práv a povinností a která zavádí do českého Práva dosud neznámé instituty, jako je např. sdílené pracovní místo. Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickým ...
Novela zákoníku práce 2020 2020-09-10 Praha Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce účinná zčásti od 30. 7. 2020 a zčásti od 1. 1. 2021. Jedná se přitom o průřezovou novelu zákoníku práce dopadající též do oblasti zaměstnanosti, která s sebou přináší podstatné změny mj. v oblasti dovolené, doručování písemností, přechodu Práv a povinností a která zavádí do českého Práva dosud neznámé instituty, jako je např. sdílené pracovní místo. Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickým ...
Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele 2020-10-05 Pardubice Účastníci se seznání se zákonnými úpravami dané problematiky, s důrazem na praktické využití získaných informací, zejména z pohledu praxe. Výklad bude vycházet z praktických příkladů z praxe a legislativy s konkrétním upozorněním na nejčastější chyby. * Program Obsah semináře: Kolektivní vyjednávání z pohledu pracovního Práva a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele Jak zvládnout kolektivní vyjednávání ze strany zaměstnavatelů ...
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní 2020-09-29 Praha A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. Obsah: Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled * Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů * Vztah pojm ...
Spisová služba u veřejnoPrávních původců v praxi (listinná i elektronická forma) 2020-11-19 Pardubice Seminář je určen veřejnoPrávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosPrávnými celky, státní sPrávě, organizačním složkám státu, vědeckým výzkumným organizacím, vysokým školám, státním zdravotnickým zařízením, státním podnikům), kteří vedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě. Je určen pro všechny, kdo mají na starost spisovou službu, ukládání a skartaci dokumentů. Je vhodný pro vedoucí pracovníky, ale i pro pracovníky po ...
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR 2020-09-22 Praha Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v Právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace ...
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line) Červenec 2020 online Neuvedeno * legislativní rámec- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na občanský zákoník pro rok 2014 • registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2014, nesnížení obratu pod 1 mil Kč • aktuální problémy při vystavování daňových dokladů- náležitosti, lhůty, elektronické doklady, selfbilling • věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňového dokladu; auditní stopa • sazby daně pro ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Spotřební daně (záznam on-line) Červenec 2020 online Neuvedeno * • předmět spotřební daně – vybrané výrobky (minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky), • legislativa související se sPrávou spotřebních daní, • základní principy sPrávy spotřebních daní v rámci Evropské unie, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • režim podmíněného osvobození od daně, • osvobození od daně, • volný daňový oběh, • osoby disponující vybranými výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně (Práva, p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020/2021 s důrazem na schválenou novelu zákoníku práce – pro pokročilé 2020-08-25 Praha Na semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány nejen příklady z praxe, ale i s tím související aktuální judikaturou. Výklad bude plně zahrnovat veškeré legislativní změny v pracovněPrávních předpisech, které jsou součástí novelizace s účinností od července 2020 a k 1. lednu 2021. * Zákoník práce: Aktuální stav Právní úpravy v roce 2020/2021 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – sm ...
Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 2020-09-08 Praha Seminář se zaměří na aktuální problematické otázky týkající se ochrany osobních údajů, které budou zasazeny do Právního rámce ochrany osobních údajů tvořeného zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů. Budete seznámeni s důležitými změnami, které přineslo Obecné nařízení o ochraně údajů, jako je povinnost pro řadu sPrávců a zpracovatelů (a to jak v oblasti veřejné sPrávy, tak podnikatelů). Obecné nařízení též zavedlo řadu pro ČR zcela nových ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 2020-09-30 Praha Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. * 1. seminář: 30. 9. 2020; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 • Ing. Ivana Langerová • obecná ustanovení a vymezení základních pojmů, • daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace, • předmět DPH – tuzemská plnění, • usku ...
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 2020-10-01 Praha Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně), • nová Právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7, • místo plnění u poskytnutí slu ...
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele 2020-11-02 Praha Seminář se bude věnovat aktuálním novelizacím exekučního Práva (v současné době je v legislativním procesu významná novela exekučního řádu). Podrobně budou probrány nejenom dopady změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního Práva. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení. ...
ZÁKONÍK PRÁCE – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách, čerpání dovolené a s tím spojená problematika – aktuální stav v roce 2020 2020-11-27 Pardubice Účastníci se seznání se zákonnými úpravami dané problematiky, s důrazem na praktické využití získaných informací, zejména z pohledu praxe. Výklad bude vycházet z praktických příkladů z praxe a legislativy s konkrétním upozorněním na nejčastější chyby. * Na semináři si osvojíte postupy při rozvrhování pracovní doby. Podrobně bude rozebrána problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a dalších forem (vícesměnné provozy, pružná pracovní doba, případně i konto pracovn ...
Spisová a archivní služba u podnikatelských subjektů 2021, včetně GDPR 2020-12-03 Pardubice Seminář je určen všem podnikatelským subjektům kteří řeší otázku, jak zpracovat a zabezpečit své dokumenty (včetně elektronických) v souladu s požadavky kladenými zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších Právních předpisů. * Na semináři se zaměříme zejména na nakládání s dokumenty v průběhu jeho životního cyklu v souladu s platnou legislativou, která se dotýká nakládání s dokumenty ve společnosti a jejich vyřazování ...
Zákon o DPH od 1. 1. 2021 2020-12-10 Praha Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2021 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změnám. * Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2021 – program bude upřesněn s ohledem na legislativní vývoj. Prodej zboží na dálku (zasílání zboží): • prováděcí nařízení č. 282/2011, prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, • roční prahová hodnota 10 000 EUR Dovoz zboží nízké hodnoty: • dovoz zásilek nízké hodnoty do členskýc ...
Zákon o DPH od 1. 1. 2021 2021-01-07 Praha Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2021 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změnám. * Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2021 – program bude upřesněn s ohledem na legislativní vývoj. Prodej zboží na dálku (zasílání zboží): • prováděcí nařízení č. 282/2011, prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, • roční prahová hodnota 10 000 EUR Dovoz zboží nízké hodnoty: • dovoz zásilek nízké hodnoty do členskýc ...
Společenství vlastníků jednotek – Právní, účetní a daňový pohled 2020-11-30 Praha Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, okamžikem a způsoby jeho vzniku. Zároveň budou vysvětlena Práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem sPrávy jednotek. Budou podány informace o novele občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., která nabývá účinnosti 1. 7. 2020 a poměrně rozsáhle Právě do oblasti bytového spoluvlastnictví zasahuje. První část semináře se dotkne i otázek vymáhání nárok ...
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti 2020-11-30 Praha Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné Právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné sPrávy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB - připravovaná legislativa * Povinnosti jednotlivých s ...
Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu sPrávy rodinného majetku - novinky v Právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí 2020-11-18 Praha Program: * Jaké je postavení svěřenských fondů v rámci českého soukromého Práva? Jaké alternativy se nabízejí? * Čím se funkčně odlišují nadace, nadační fondy a svěřenské fondy? Jaké je postavení zakladatele fundace - svěřenského fondu - ústavu? * Jaké jsou možnosti následných změn podmínek ve statutu svěřenského fondu, po ...
DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství 2020-12-09 Praha Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH; * vymezení cestovní služby a služeb zahrnovaných do kombinace služeb cestovního ruchu; * základní podmínky a pravidla pro registraci osob povinných k dani, které poskytují služby v oblasti cestovního ruchu ...
Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v Právní úpravě a jejich praktické dopady 2020-10-16 Praha Po absolvování semináře budete znát systematiku Právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu. Kromě obecného představení problematiky, je stěžejní část semináře věnována praktickým otázkám zaměstnávání cizinců, včetně případových studií. Důraz bude kladen na zejména na zaměstnaneckou kartu a kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance. Seznámíte se i s vládními programy, a s možnostmi pro investory/podnikatele a statutární zástupce. ...
Rekvalifikační kurz Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky # pro zájemce o profesionální práci s dětmi 2020-09-04 Tábor Rekvalifikační kurz pro chůvy je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat jako chůva v rodině nebo v dětské skupině. Kurz vede ke složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky. Tato profesní kvalifikace je uznávaná odbornost pro práci s dětmi v dětských skupinách nebo pro získání živnostenského oPrávnění Chůva [vázaná živnost] V kurzu přednáší specialisté z oboru: dětská psychologie, první pomoc, péče o běžně nemocné dítě, pedagogika pro děti, v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Rekvalifikační kurz Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky # pro zájemce o profesionální práci s dětmi 2020-09-11 Praha 5 Rekvalifikační kurz pro chůvy je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat jako chůva v rodině nebo v dětské skupině. Kurz vede ke složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky. Tato profesní kvalifikace je uznávaná odbornost pro práci s dětmi v dětských skupinách nebo pro získání živnostenského oPrávnění Chůva [vázaná živnost] V kurzu přednáší specialisté z oboru: dětská psychologie, první pomoc, péče o běžně nemocné dítě, pedagogika pro děti, v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Rekvalifikační kurz Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky # pro zájemce o profesionální práci s dětmi 2020-10-30 Praha 5 Rekvalifikační kurz pro chůvy je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat jako chůva v rodině nebo v dětské skupině. Kurz vede ke složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky. Tato profesní kvalifikace je uznávaná odbornost pro práci s dětmi v dětských skupinách nebo pro získání živnostenského oPrávnění Chůva [vázaná živnost] V kurzu přednáší specialisté z oboru: dětská psychologie, první pomoc, péče o běžně nemocné dítě, pedagogika pro děti, v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line) Červenec 2020 online Neuvedeno * • Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, rozšíření zaměstnaneckých benefitů, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, úprava podmínek pro daňový bonus a další). • Změny v daních z příjmů pro Právnické osoby (změny v osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, změny pro rodinné fundace, snížení základu daně podle § 20 odst. 7, rozšíření vy ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Trestní odpovědnost Právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe 2020-11-13 Praha Na semináři získáte praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Budou vám představeny efektivní nástroje prevence podvodů, které umožňují účinně odhalovat a zároveň minimalizovat riziko vzniku podvodného konání v organizaci. Seznámíte se se změnami v trestní odpovědnosti Právnických osob, s úlohou vedení společnosti v prevenci, odpovědností managementu a statutárních orgánů společnosti a s důsledky porušování jejich odpovědnosti. * • zákon o trestní odpovědnost ...
SA 8000 - společenská odpovědnost - základní 2020-09-10 Brno-střed Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávisloucertifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem -normou SA 8000.Komu je školení určeno* vrcholovým manažerům společností, manažerům CSR a SA 8000, manažerům jakosti, pracovníkům v oblasti HR a HS a pra ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu 2020-12-10 Praha Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zPráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, • druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zPráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších Právních předpisech, • struktura protokolu nebo zPrávy o kontrole, • ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ON-LINE KURZ: Digitální svět účetnictví a daní Červenec 2020 online Účelem online školení je seznámení posluchačů s aktuální situací a možnostmi „bezkontaktní“, tedy elektronické komunikace s orgány veřejné moci, především finanční sPrávou, orgány sociálního pojištění a zdravotními pojišťovnami. V praxi přibývá situací, kdy je to nejen nejrychlejší, ale někdy i jediná možná cesta. Školení je postaveno na praktických ukázkách a příkladech. Náplní jsou také požadavky na elektronické písemnosti a doklady, na jejich vystavování, zpracování i ukládání při zachování v ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Oáza Říčany) 2020-08-20 Říčany Na semináři získáte aktuální informace z daňové a účetní oblasti. Budete mít příležitost zapojit se do široké diskuze a vyměnit si zkušenosti s dalšími odborníky. Společně budete řešit problematická ustanovení vybraných zákonů. Příjemné chvíle zažijete nejen při pracovních, ale i relaxačních aktivitách. * 20. 8. 2020 (Čt); 11:00–17:00 Praktické problémy při uplatňování DPH pro rok 2020 • Bc. Marta Šťastná • aktuální legislativa DPH, • budoucí vývoj DPH ve vazbě na přípra ...
Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a sPráva dokumentů v ČR 2020-09-17 Praha Cílem kurzu je seznámit vás s problematikou elektronické identifikace a tzv. důvěryhodných služeb s ní spojených. Výklad je veden v přímé souvislosti s Nařízením EU č.910/2014 eIDAS a z něho vycházejícími „adaptačními“ Právními předpisy, které byly v ČR následně přijaty včetně dalších předpisů souvisejících. * • hlavní etapy elektronizace sPrávy dokumentů v ČR (přehled legislativy), • nařízení EU eIDAS a adaptační legislativa v ČR, • související legislativa v oblasti informačních ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Daňové minimum pro účetní 2020-10-07 Praha Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů Právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi sPrávy daní. * 7. 10. 2020; 9:00–16:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku • dotace z pohledu daně z příjmů • finanční leasing • opravné polož ...
Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci 2020-10-14 Praha Na prakticky orientovaném semináři se dozvíte, jak fungují zaměstnanecké akciové programy a jak jejich prostřednictvím posílit loajalitu zaměstnanců, zvýšit motivaci a spoluúčast na hospodářských výsledcích vedoucí k růstu produktivity. Seznámíte se s • existujícími typy zaměstnaneckých akciových programů, jejich využitím v zahraničí i v tuzemsku, • možnostmi jejich aplikace u veřejně obchodovatelných i soukromých korporací, • způsobem zdanění u zaměstnanců i na úrovni zaměstnavate ...
Kurz účetnictví pro podnikatelské subjekty - třídenní kurz 2020-11-18 Pardubice Seminář je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti či podnikatele bez znalosti účetnictví, kteří chtějí získat  informace o podstatě a významu účetnictví, zorientovat se v legislativě spojené s účetnictvím a seznámit se s základními účetními technikami  * Cílem semináře je získat základní přehled v legislativě spojené s účetnictvím podnikatelů, seznámit se se základními principy účtování a osvojení si základních znalostí potřebných pro orientaci v účetní problematice.ProgramI. den • 18. ...
Cestovní náhrady 2021 2020-12-14 Praha Po semináři budete komplexně znát aktuálí možnosti poskytování náhrad cestovních výdajů. V průběhu semináře lektor zdůrazní aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad včetně ilustrace na příkladech. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. Konkrétní dotazy účastníků k dané problematice budou zodpovídány v průběhu semináře. * • obecné vymezení pro ...
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů 2020-10-14 Praha 1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14. října 2020 – středa - (9.00 – 16.00) Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které dopadá Právn ...
Insolvenční sPrávce, příprava ke zkoušce 2020-10-02 Praha 6 Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insovenčních sPrávců na Min.spravedlnosti. Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční sPrávci a jsou zaměřeny zejména na Právní problematiku insolvenčního řízení, ve smyslu zák. č. 182 - 2006 Sb. Semináře jsou doporučeny jako příprava ke složení odborné zkoušky u Min. sprav. a k výkonu činnosti insolvenčního sPrávce, neboť běžné znalosti nepostačují k bezchybnému výkonu činnosti. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o p ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního Práva a novela zákoníku práce 2020-11-25 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové Právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněPrávních vztahů.   Cíl: Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech z hlediska pracovního Práva.   Obsah: * Úv ...
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ [Jeřábnický a Vazačský průkaz] Červenec 2020 PLZEŇ - LITICE V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu. Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o Právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz OPrávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin [MEWP]. Dříve: Jeřábnický a Vazačský průkaz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ [Jeřábnický a Vazačský průkaz] Srpen 2020 PLZEŇ - LITICE V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu. Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o Právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz OPrávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin [MEWP]. Dříve: Jeřábnický a Vazačský průkaz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SA 8000 - Interní auditor 2020-08-20 Brno-střed Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávisloucertifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem -normou SA 8000.Komu je školení určeno* vrcholovým manažerům společností, manažerům CSR a SA 8000, manažerům jakosti, pracovníkům v oblasti HR, HS a prac ...
Metrologie I 2020-09-04 Praha 4 Komu je školení určeno: Pracovníkům organizací, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem funkce metrologa pověřeni — pracovníkům zodpovědným za činnosti metrologie ve společnosti. =gt; Získáte přehled o legislativních předpisech týkajících se metrologie, Práv a povinností uživatelů měřidel. Seznámíte se s měřidly, jejich rozdělením a charakteristikami a také s tím, jak zajišťovat sPrávnost měřidel a měření a osvojíte si základní znalosti v oblasti přesnosti měření, vyhodnocování a eli ...
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ [Jeřábnický a Vazačský průkaz] Září 2020 PLZEŇ - LITICE V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu. Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o Právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz OPrávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin [MEWP]. Dříve: Jeřábnický a Vazačský průkaz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní 2020-09-15 Praha Obsah: Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR * legislativa, zdroje informací * Typy plátců pojistného * Oznamovací povinnost * Kódy změn * Vyměřovací základy (DPP, DPČ, neplacené volno) * Nejčastější chyby při plnění oznamovací povinnosti * Dokladová kontrola * Novinky ve zdravotním pojištění a výhled Cizinci ve vztahu k systému ve ...
Metrologie I 2020-10-13 Brno-střed Komu je školení určeno: Pracovníkům organizací, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem funkce metrologa pověřeni — pracovníkům zodpovědným za činnosti metrologie ve společnosti. =gt; Získáte přehled o legislativních předpisech týkajících se metrologie, Práv a povinností uživatelů měřidel. Seznámíte se s měřidly, jejich rozdělením a charakteristikami a také s tím, jak zajišťovat sPrávnost měřidel a měření a osvojíte si základní znalosti v oblasti přesnosti měření, vyhodnocování a eli ...
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ [Jeřábnický a Vazačský průkaz] Říjen 2020 PLZEŇ - LITICE V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu. Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o Právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz OPrávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin [MEWP]. Dříve: Jeřábnický a Vazačský průkaz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nejčerstvější změny legislativy v oblasti mezd, novinky 2021 2020-12-01 Pardubice Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled na dané téma, včetně očekávaných změn. * Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy dle platné legislativy v personalistiky a mezd.Program Práce přesčas o    Kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas o    Práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas o    ...
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line) Červenec 2020 online Neuvedeno * • obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce, zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů), • poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele), • jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, siln ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020 2020-07-14 Praha Na semináři získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších daňových předpisů platných pro rok 2020. Seznámíte se také s dopady tzv. Daňového balíčku do praxe Právnických osob. * NOVELA ZÁKONA O DPH – daňový balíček 2020: • stanovení místa plnění u dodání zboží v řetězci, • úprava obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“ – nové povinnosti, • uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně – no ...
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikačních kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Právo a legislativa

   [1]    [2] Další strana >>


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Právo | legislativa
Nenašli jste kurz? Vložte svoji poptávku kurzu/školení

 
'Právo a legislativa' hledat v | Celá ČR | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královohradecký kraj | Pardubický kraj | Vysočina kraj | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning | ČR -- místo bude upřesněno --
[?]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info