HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA[?]
Nalezeno celkem : 139 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 2019-11-18 Praha 2 Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy ...
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách 2019-11-19 Praha Seminář se zaměří zejména na: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámc ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby a včetně novel 2019-11-21 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprávní pů ...
Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ 2019-11-21 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na z ...
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest 2019-11-26 Praha Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. ...
Jméno a příjmení v matriční praxi 2019-11-26 Praha Program semináře: * I. Právní úprava * II. Jméno - 1. Užívání jména - 2. Zápis jména dítěte do knihy narození ...
Kalkulace nákladů veřejné služby 2019-11-26 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné sp ...
Plánování a Forecasting ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za cifršpióna 2019-11-27 Praha Popis Jaká je role controllingu v procesu plánování a forecastování? Proč vlastně máme controlling? Jak zlepšit proces plánování? Proč pořád forecastuje ...
Ochranné známky po velké novele – řízení o zápisu ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví 2019-11-27 Praha Odborný program semináře: * Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení (jaké označení nemůže být ochrannou známkou) * Připomínky tř ...
První pomoc na pracovišti 2019-11-27 Brno Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu . [Zabezpečení místa nehody, Život zachraň ...
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi 2019-11-28 Praha Odborný program semináře: * hospodaření podle rozpočtu a kontrola * proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí * zv ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Listopad 2019 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2019-11-29 Praha Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Na semináři obdržíte uc ...
Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC 2019-12-02 Praha Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodava ...
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktualit z novely 24.4.2019, PŘESUN TERMÍNU Z 27.11. 2019-12-03 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních ...
Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek 2019-12-03 Praha Vybrané okruhy: * Vymezení pojmu „veřejná zakázka malého rozsahu“, limity použitelnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a jiných předpisů ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu 2019-12-03 Praha Určeno pro zadavatele, dodavatele a poradce, kteří se při své práci setkávají zejména s veřejnými zakázkami malého rozsahu (VZMR). Cíl: Většina školení ...
Ovládněte sketchnoting 2019-12-03 Praha ...
Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva 2019-12-04 Praha Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s ...
Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma! 2019-12-04 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů) 2019-12-04 Praha * Vývoj smluvních vztahů veřejných stavebních zakázek ve střední a východní Evropě - Zkušenosti z první fáze čerpání dotací. - Rozdělen ...
Audit klíčových oblastí veřejné správy 2019-12-04 Praha 2 Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – ...
Zákon o střetu zájmů – z pohledu podpůrného orgánu ÚSC a veřejného funkcionáře 2019-12-04 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro pracovníky vykonávající funkci podpůrného orgánu ÚSC v registru střetu zájmů a pro veřejn ...
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? 2019-12-05 Praha Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kv ...
Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy - !!!OLOMOUC!!! 2019-12-05 Olomouc Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovn ...
Moderní digitální nástroje pro HR 2019-12-06 Praha Zjistíte, že v digitálním světě existují nástroje, které vám hodně usnadní práci. Naučíte se pracovat s různými aplikacemi, odnesete si tipy a triky pro sn ...
Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace 2019-12-06 Praha Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočet na další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek ...
Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví a školství, 2+1 zdarma! 2019-12-06 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-202 - 2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: ...
Spisová služba pro praxi 2019-12-06 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS ...
Nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě 2019-12-09 Praha 2 Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci i ...
Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalitu, 2+1 zdarma! 2019-12-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Novinky v pravopise, stylistice a normě 2019-12-10 Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li drž ...
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel 2019-12-10 Praha Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o posk ...
Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona 2019-12-10 Praha Program: * Nejčastější problémy praxe při aplikaci platného znění stavebního zákona na úseku územního plánování i stavebního řádu a jejich řešení ...
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře 2019-12-10 Praha Odborný program semináře: * Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vý ...
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2019-12-10 Brno      Základní charakteristika zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJICH ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ 2019-12-10 Olomouc Lektor kurzu: Ing. Robert PÁLENÍK Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ...
LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě 2019-12-12 Praha V průběhu tohoto semináře si osvojíte základy efektivní práce v síti LinkedIn. Poznáte možnosti, která tato síť nabízí – jak pro propagaci vaší firmy, tak ...
Mluvený projev Prosinec 2019 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Prosinec 2019 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Prosinec 2019 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Prosinec 2019 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Prosinec 2019 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
(Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 2019-12-16 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými ...

Nalezeno celkem : 139 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info