REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA[?]
Nalezeno celkem : 133 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2018-02-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, název akreditace Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních ú ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Únor 2018 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018-03-01 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejný ...
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnosti 2018-03-01 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-214 - 2015, Název akreditace: Novela zákona č. 250 - 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ...
Vzdělávání veřejné správy - Základní kurz - v oboru finanční kontrola a interní audit 2018-03-05 Praha 2 ZÁKLADNÍ KURZ - Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finan ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Komunikace v krizových a zátěžových situacích 2018-03-06 Praha Seminář vám pomůže získat základní představu o tom, co se s námi děje a jak máme reagovat v situacích, které nás potkávají nečekaně, nebýváme na ně připrav ...
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2018-03-06 Brno    Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně něk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů 2018-03-07 Praha Absolvováním tohoto semináře zvýšíte své dovednosti v posouzení osobnostních předpokladů uchazečů pro úspěšné obsazení pozice ve firmě. * Výběrový pohovor ...
Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci 2018-03-07 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák. ...
Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě 2018-03-07 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři připravující se na provedení auditu VKS, řídící pracovníci odpově ...
euroCALC - Rozpočtář [stavebnictví] 2018-03-07 Praha 4 Pracujete jako rozpočtář a je pro Vás klíčové rychle sestavit nabídkový rozpočet, zpracovat výkaz výměr a nabídku společně s harmonogramem vytisknout? Pak ...
Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy 2018-03-08 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další ved ...
Zadávání veřejných zakázek: předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse (volná témata) 2018-03-13 Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude ote ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Březen 2018 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mluvený projev Březen 2018 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Březen 2018 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků 2018-03-15 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen těm, kteří se při své práci řídí zákonem č. 250/2000 Sb., Rozpočt ...
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Březen 2018 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Březen 2018 Zlín - Louky Naučte se prezentovat sebe i svou práci před lidmi. Díky tomuto kurzu si posílíte sebejistotu při veřejných projevech a zvlád ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2018-03-15 Hradec Králové Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Budování image Březen 2018 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích 2018-03-20 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * 1. den: ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická implementace, případová studie 2018-03-20 Praha Seminář vychází z několikaletých zkušeností při budování systémů pro řízení ochrany osobních údajů (DPMS) a jejich implementaci v praxi. Na případové ...
Kontrola a audit hospodaření s majetkem 2018-03-20 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou majet ...
Veřejné zakázky na stavební práce v praxi 2018-03-20 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky aktuality a praxe Akreditace: ...
(Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek 2018-03-20 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných fina ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2018-03-20 Olomouc     Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní 2018-03-21 Praha Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz pr ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2018-03-22 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymez ...
Ovládněte sketchnoting 2018-03-22 Praha Příjmení Email * ...
Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) 2018-03-23 Praha Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po nove ...
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? 2018-03-26 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob ...
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2018-03-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Poskytování dotací vč. Změn u dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018 2018-03-26 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních a dalších útvarů v orgánech ve ...
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 2018-03-27 Praha Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních kom ...
Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory 2018-03-28 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Všechny Cíl semináře Seminář bude zaměřen na praktic ...
Ovládněte sketchnoting 2018-03-28 Praha Příjmení Email * ...
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy 2018-03-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro ...
Veřejné zakázky malého rozsahu 2018-03-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných fina ...
Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správě 2018-04-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-629 - 2017, název akreditace Standardy péče ve veřejné správě Akreditace: ...
Veřejné zakázky a dotace 2018-04-05 Praha Program semináře: * Nevyplacení (krácení) a odnětí dotace – právní rámec * Kontroly veřejných zakázek hrazených z dotačního titulu – ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 2018-04-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové ...
Kontrola a audit provozních výdajů 2018-04-09 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finan ...
Veřejné zakázky na dodávky a související veřejné zakázky v praxi 2018-04-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...

Nalezeno celkem : 133 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info