REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 188 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Smluvní a závazkové právo 2018-10-18 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva - dispozitivi ...
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky 2018-10-18 Praha Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 * kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat sm ...
Rodinné právo v praxi matrik 2018-10-18 Praha Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem cí ...
PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDr. BUKOVJANEM 2018-10-18 Olomouc Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalis ...
Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí 2018-10-19 Praha Číslo akreditovaného kurzu: 2016 - 0059-PC - SP Akreditace: ...
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb 2018-10-19 Praha Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. Cíl: Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny. Správná aplikace zákona o EET v praxi. O ...
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2018-10-23 Praha Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správní ...
Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách 2018-10-23 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně modelových situací a příkladů 2018-10-24 Praha Na semináři se seznámíte s mezinárodním zdaněním v rámci holdingových struktur na jednotlivých příkladech, včetně praktického využití smluv o zamezení dvoj ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018-10-24 Praha Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. Obsah: * Nov ...
Pracovní právo roku 2018 versus 2019 2018-10-24 Hotel Atom, Velkomeziříčská 64 Seznámení s novinkami roku 2018 (dle aktuálního stavu ke dni konání), Občanský zákoník, Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, O inspekci práce. ...
Excel základní 2018-10-25 Praha Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 2018-10-25 Olomouc     Právní rámec problematiky – komparace právní úpravy platné do 31.12.2017 a po tomto datu. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Právní aspekty integrace ve vzdělávání 2018-10-25 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech 2018-10-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-536 - 2014, Název akreditace:Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů ...
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení 2018-10-26 Praha Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - obecná úprava v občanském zákoníku ...
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád 2018-10-26 Praha Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti ...
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on-line) Říjen 2018 online Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s.r.o., výše základního kapitálu, • porovnání ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Říjen 2018 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Říjen 2018 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva 2018-10-29 Praha Půjde zejména o následující okruhy otázek: * Principy nové úpravy * Ujednání o smluvní pokutě * Forma smluvní pokuty ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky 2018-10-30 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. * • relevantní legislativa k dané komoditě, • specifické požadavky označování b ...
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN 2018-10-30 Praha Program semináře: * Povinné používání NEN? Pravděpodobný další vývoj; * NEN 1 a NEN 2 před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – ...
Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018 2018-10-31 Praha Z obsahu semináře (výběrově): * vybrané zásady závazkového práva * k některým otázkám výkladu právního jednání * k některým ...
Nová legislativa platebního styku v roce 2018 2018-10-31 Praha Program semináře: * Prameny regulace platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a nového záko ...
PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře 2018-10-31 Brno   Zákoník práce a jeho vztah s občanským zákoníkem (právní jednání, kdy je zakázáno použití úpravy občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích ...
Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu, služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům 2018-11-01 Praha Odborný program semináře: * Nájem podle obecných ustanovení ObčZ * Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družst ...
Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku 2018-11-02 Praha Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl změny týkající se práv a povinností manželů, podstatně změnil pravidla o ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře 2018-11-02 Olomouc   Zákoník práce a jeho vztah s občanským zákoníkem (právní jednání, kdy je zakázáno použití úpravy občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích ...
Význam času v právu, promlčení 2018-11-05 Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * význam času v právu - lhůty vs. doby vs. termíny - počítání ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží 2018-11-06 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označením vína. * • relevantní legislativa k dané komoditě, ...
Účetní, daňové a právní martyrium při dlouhodobé fyzické přítomnosti české společnosti na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Německu či v dalších zemích 2018-11-07 Praha Na semináři získáte důležité znalosti z hlediska založení či expanze podnikatelské činnosti do zahraničí. Zjistíte, jak je možné zajistit bezproblémový vst ...
Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby 2018-11-07 Praha V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Věcná břemena – úvod - pojetí nemovitých věcí vče ...
Autorský zákon aktuálně 2018-11-07 Praha Obsahové zaměření: * Úvod do problematiky autorského práva * Obsah posledních novel autorského zákona * Dopady občanského z ...
Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci 2018-11-07 Praha Prodej domů a bytů v exekuci. Vyplatí se to, nebo jsou rizika příliš vysoká? Zorientujte se v exekučním a insolvenčním řízení - přijďte k nám na kurz. ...
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni 2018-11-08 Praha Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, ...
Zákon o registru smluv – aktuální problematika 2018-11-08 Praha Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejněn ...
Veřejná podpora - jak řešit sporné otázky při aplikaci pravidel 2018-11-08 Praha Obsah semináře: * Znaky veřejné podpory v aktuální rozhodovací praxi institucí EU. Poslední vývoj v této oblasti. * Jeden podnik. Vy ...
KATASTR NEMOVITOSTÍ A ZÁPISY PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM 2018-11-08 Olomouc Školení je určeno pracovníkům úřadů, kteří mají na starosti správu majetku, dále potom pro pracovníky realitních kanceláří, advokáty, notáře a všechny, kte ...
Insolvenční správce, příprava ke zkoušce 2018-11-09 Praha 6 Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. Semináře jsou určeny pro zájemce, ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti 2018-11-09 Praha Určeno pro zadavatele, dodavatele, poradce a všechny, kteří se chtějí seznámit s novou právní úpravou veřejného zadávání. Cíl: V návaznosti na schvá ...
Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce 2018-11-09 Praha Seminář se zaměří zejména na: * předpoklady výkonu funkce - obecné - zvláštní (zejména překážky provozování živnosti a in ...
ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny 2018-11-09 Praha Obsah: * * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možn ...
Právní minimum pro manažery 2018-11-09 Praha Tento kurz je určen především manažerům, kteří potřebují získat základní znalosti z obchodního, občanského a pracovního práva. Seznámíme Vás se základními ...

Nalezeno celkem : 188 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info