Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON A JUDIKATURA SOUDU V APLIKACNI PRAXI LESNI HOTEL 2 1 ZDARMA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Stavebnictví, architektura | Další právní normy > Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi

Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxiCena kurzu:
    ... bez DPH: 5.990 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 7.248 Kč/Kurz


Číslo akreditovaného kurzu: název akreditace: AK - PV-59 - 2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Počátkem loňského roku nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi

Téma kurzu: Stavebnictví, architektura, Další právní normy, ,

Přednáší ...

Dr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Královehradeckého kraje, členka České společnosti pro stavební právo, podílí se na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel.


Program kurzu, obsah studia ...

: Počátkem loňského roku nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na námitky v řízeních podle stavebního zákona. Lektorka Vás provede nejaktuálnější judikaturou z této oblasti a zaměří se na praktické příklady z praxe. Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, ostatní pracovníky ve výstavbě ale i další zájemce o tuto problematiku.
Obsah: 1. DEN

 • STAVEBNÍ ZÁKON – ZÁSADNÍ ZMĚNY, které přinesla novela č. 225/2017 Sb. na úseku územního rozhodování a stavebního řádu se zaměřením na aplikaci problematických ustanovení zákona

 • Novely souvisejících zákonů
 • Novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 • POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA
  • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
  • Stavební úřady - změna příslušnosti
  • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5

 • ZMĚNY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ
  • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
  • Stavební úřad jako dotčený orgán
  • Změna formy a obsahu závazného stanoviska - novela správního řádu, problematické ustanovení § 4 stavebního zákona – přezkum závazných stanovisek
  • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
  • Změna postavení spolků a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zásadní změny v předkládání majetkoprávních podkladů v případě umístění stavby na cizím pozemku
  • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
  • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty

 • SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
  • Společné územní rozhodnutí, stavební povolení, případně spojené s procesy EIA
  • Změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
  • Obsah a forma společného povolení
  • Změna okruhu účastníků řízení
  • Společné povolení souboru staveb – příslušnost

 • NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
  • Stavebně technické námitky - odstupy, oslunění, zastínění pozemku
  • Občansko-právní- pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
  • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva

 • ZMĚNY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
  • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
  • Změny v § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
  • Zásadní změny v kolaudaci staveb - §120 zrušen bez náhrady, zavedení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí
  2. DEN
  • AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY SPRÁVNÍCH SOUDŮ- Nejvyšší správní soud, krajské správní soudy, Městský soud v Praze

  • Přínosy aktuální judikatury do praxe správních orgánů, zejména stavebních úřadů
  • Kde nalezneme aktuální judikáty
  • Jak s judikáty pracovat
  2. KONKRÉTNÍ ROZSUDKY správních soudů a právní názory v nich uvedené, které se týkají problematiky:
  • § 85 - Účastenství v územním řízení
  – základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem Imise - potence přímého dotčení - občanská sdružení (spolky) a předpoklady jejich účastenství - úmrtí účastníka řízení - dědicové - držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby
  • § 89 Námitky v územním řízení:
  a) stavebně technické – odstupy, oslunění, zastínění pozemku b) občansko-právní - pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, šetrnost k sousedství, obtěžování pohledem, narušení osobnostních práv c) existence nebo rozsahu vlastnického práva
  • § 96 - Územní souhlas a další souhlasy podle stavebního zákona
  • právní povaha
  • obsah
  • opravné prostředky, přezkum,žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu podle § 82 a násl s.ř.s
  • § 129 – odstranění stavby, dodatečné povolení

  * Nové důvody, předpoklady zahájení řízení o odstranění stavby
 • ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy
  Závěr: praktické příklady, diskuze, dotazy INFORMACE K CENĚ: Cena 5990,-platná pro přihlášky do 17.10. od 18.10. 6490,- Obsah kurzu může být v průběhu přihlašování aktualizován.


 • Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


  * Číslo akreditovaného kurzu: název akreditace: AK/PV-59/2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
  Akreditace: MV
  *
  * V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.

  *
  * Forma výuky: Prezenční
  * Program: : 9:00 - 15:00 konkrétní harmonogram kurzu bude upřesněn na místě


  Informace o rekvalifikaci


  Tento kurz není rekvalifikační

  Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
  Seznam kurzů & jednotlivých termínů


  Termín kurzu
  Místo konání
  Rekvalifikační kurz a/nebo školení
  Téma rekvalifikace
  Akreditace - Certifikát - Zkouška
  Cena
  [včetně DPH]

  [Přihláška]


  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE (seminář)


  [PODOBNÝ KURZ] Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona. Aktuáln


  Uzávěrka: 20.8.2019

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  2.990 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE (seminář)


  [PODOBNÝ KURZ] Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona


  Uzávěrka: 12.9.2019

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  2.990 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


  Brno - Jihomoravský kraj, Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE (seminář)


  [PODOBNÝ KURZ] Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona. Aktuáln


  Uzávěrka: 19.9.2019

  Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek  Změna ceny: 2.590 Kč/Kurz   [3.134 včetně DPH ]


  2.590 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi (kurz)  Uzávěrka: 24.10.2019

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  7.248 Kč/Kurz
  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE (seminář)


  [PODOBNÝ KURZ] Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona


  Uzávěrka: 19.11.2019

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  2.990 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE (seminář)


  [PODOBNÝ KURZ] Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona. Aktuáln


  Uzávěrka: 26.11.2019

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  2.990 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | judikatura | soudů | aplikační | praxi
     Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

  Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
   


   

  Dotaz ke kurzu


  Dotaz ke kurzu Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
  text dotazu,
  ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
  pro kontrolu zadejte znovu Váš email
  Vaše jméno     a příjmení
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo              

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-78041


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi


 • 31.10.2019 Praha - Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi Aliaves Co., a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Institut pro studium literatury o. p. s.

  studium rekvalifikace
  2019-04-02 


  [?]

  Kurzy Theia

  kurzy rekvalifikace
  2019-05-20 


  [?]

  Kurzy | EduSpa College

  kurzy rekvalifikace
  2019-05-16 


  [?]

  Kurzy | Anpro

  kurzy rekvalifikace
  2019-05-10 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info