Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OCENOVANI NEMOVITOSTI CTYRSEMESTROVE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  

Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 46.600 Kč/kurz (neplátce DPH)


Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. * Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 roky ]. Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným. Výuka probíhá formou víkendových soustředění. Četnost studijních soustředění je zpravidla jednou v měsíci - jeden víkend [sobota, neděle]. Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia. Podrobné informace naleznete níže na stránce. ... © Institut Franka Dysona s.r.o.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové ::

... kurz již nelze objednat ...


Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové

Téma kurzu: odhady nemovitostí, Rekvalifikační kurzy, Stavebnictví, architektura, Oceňování a odhady nemovitostí, ,

Určeno pro ...

Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

Dálkové studium je určeno pro zájemce, kteří se nemohou účastnit studia řádného. Koncepce dálkového studia a rozvrh předmětů je totožné se studiem řádným.

Přednáší ...

Výuku vede kolektiv stabilních a odborně graduovaných specialistů a soudních znalců.

Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace byla vydána pod čj. 14 201/08-20/539. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 [ do r. 2007 jako Vzdělávací Institut Franka Dysona ]. Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám.


Program kurzu, obsah studia ...

Celkem 280 hodin kurzu a studia

Výuka znalecké činnosti při odhadech nemovitostí sleduje zejména:
* získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví
* právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
* poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
* oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
* objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
* principy oceňování nemovitostí na tržních principech
* přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
* systematizace a vyhotovení znaleckého posudku


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 roky ]. Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným.

Výuka probíhá formou víkendových soustředění.
9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.10 hod.

Studentům je přiděleno heslo vstupu na intranetové stránky, kde jsou zveřejňovány konkrétní dny výuky a vyučovaná témata.

Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia.

Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11.650 Kč splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách. Nejsme plátci DPH.


Oceňování a odhady nemovitostí - - čtyřsemestrovéUrčeno pro studijní skupiny zahajované od září 2009.

Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

 

Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané.
Odborné studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách. Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

 

 

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:

Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů.

 

 

Dálkové studium trvá 4 semestry ( 2 roky ).  Výuka probíhá formou víkendových soustředění. V každém semestru probíhají zpravidla zpravidla 4 soustředění.

Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným.


Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace byla vydána pod čj. 14 201/08-20/539. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 ( do r. 2007 jako Vzdělávací institut Franka Dysona ). Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám.

 

 

 


Výukové bloky a tematické celky - Oceňování a odhady nemovitostí

Výukové bloky a tématické celky

 

 • Teorie oceňování nemovitostí, základní pojmy v oceňování
 • Teorie oceňování nemovitostí, postavení odhadce a znalce v oc.nem.
 • Teorie oceňování nemovitostí, metody oceňování nemovitostí
 • Metodika tvorby znaleckého posudku, obecné
 • Metodika tvorby znaledkého posudku, posudek č. 1 rodinný dům
 • Metodika tvorby znaledkého posudku, posudek č. 2 byt
 • Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů, posudek
 • Tržní hodnota nemovitostí, posudek
 • Oceňování trvalých porostů a lesů, posudek
 • Praxe oceňování nemovitostí, posudek
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí
 • Vybrané stati oceňování pro peněžní ústavy
 • Vybrané stati z občanského a obchodního práva
 • Vybrané stati z trestního práva
 • Vybrané stati z živnostenského práva
 • Vybrané stati daňové soustavy
 • Stavební zákon
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Vybrané stati pozemní stavitelství
 • Vybrané stati pozemní stavitelství, projekční a rozpočt.dokumen.staveb.
 • Vybrané stati technických zařízení budov  (TZB)
 • Mechanika zemin a zakládání staveb


Doporučená literatura ke kursu: Oceňování a odhady nemovitostí

Základní literatura: Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Oceňování, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Občanský zákoník, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Obchodní zákoník, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Katastr nemovitostí, aktuální vydání
Doušek, Němečková, Katastr nemovitostí, vydavatelství Institut Franka Dysona
Gartner, Hauser, Mechanika zemin a zakládání staveb, vydavatelství Institut Franka Dysona  
Doporučená literatura:
Pekárek Milan a kol. - Pozemkové právo, vydání 1., Vyd. Masarykovy univerzity, 2003
Stavební právo, Hamplová a kol., vydavatelství Linde, 2007, ISBN: 80-7201-646-6
Hrudík a kol., Občanské právo hmotné, multimediální pomůcka, dotisk 2006, vydavatelství Masarykovy univerzity
Bejček a kol., Nástin obchodního práva I., vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006
Weiglová a kol., Příklady mechanika zemin a zakládání staveb pro komb.studium, vydavatelství Cerm, 2003
Matějík a kol., Geodézie - katastr nemovitostí, vydavatelství MZLU, 2002
Selucká a kol, Nebytové prostory, vydavatelství Computer Press 2007, multimediální učební text
Klimešová, Nauka o pozemních stavbách, vydavatelství Cerm, 2005
Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb 15, vydavatelství ČVUT Praha, 2001
Bradáč, Cihlář: Příručka majitele nemovitosti, vydavatelství Cerm, 2005
Výnosová hodnota nemovitostí: Zazvonil, vydavatelství Ceduk, 2004
Maier, K., Územní plánování, 2. vydání, vydavatelství ČVUT Praha 2004
Janků: Nemovitosti - koupě a prodej, vydavatelství Computer Press, 2005
Doušek: Oceňování lesa, vydavatelství MZLU, 2006
Fotr J. A kol., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, vydavatelství GRADA Publishing, 2005
UNIKA, Sazebník pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatelství firma RTS, 2007    Seznam doporučené literatury je orientační a neposkytuje kompletní informaci o odborných knihách na trhu. Při současné nabídce knih v odborných knihkupectvích či vydavatelstvích škol v jazyce českém tak cizojazyčném, představuje doporučená literatura zejména knihy a skripta doporučená naší školou. Doporučená literatura nepatří mezi základní literaturu ke studiu, ale je určena k případnému samostudiu nad rámec odborného studia.


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové

... kurz již nelze objednat ...Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Oceňování | nemovitostí | čtyřsemestrové
 Pořadatel kurzu: Institut Franka Dysona s.r.o.

[Kurzy a studium pro oceňování, odhady nemovitostí, realitní problematika]

Institut Franka Dysona s.r.o. představuje typ vzdělávací a poradenské společnosti působící v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Charakterizuje nás propojení českého kapitálu a zahraničního know-how.

Specializujeme se na odbornou problematiku vztahující se k nemovitému majetku, především obchodování s nemovitostmi a oceňování nemovitostí, dále problematiku likvidátorů a správců konkurzních podstat. Jsme významným dodavatelem lidských zdrojů pro realitní, developerské a makléřské společnosti. Certifikát
obchodníka s nemovitostmi
od naší realitní vysoké školy otevírá lidem dveře do realitních společností. Týmovou prací kolektivu lektorů a pracovníků institutu přinášíme již 9 let našim partnerům řešení zvyšující jejich konkurenceschopnost a podíl na trhu. Našimi partnery jsou společnosti odhodlané vkládat investice do znalostí a informací. ...dále viz: Institut Franka Dysona s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-2


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové - rekvalifikační kurz
... kurz již nelze objednat ...


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info