Ještě hledáte dárky na vánoce? >> HANDE.cz
Nejsme eshop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OCENOVANI NEMOVITOSTI ODHADY NEMOVITOSTI DVOUSEMESTROVE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  

Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 46.600 Kč/kurz (neplátce DPH)


Určeno pro zájemce, kteří chtějí získat jmenování soudního znalce anebo chtějí podnikat na základě živnostenského zákona v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. ... © Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
 
Přihláška na kurz & termín:
Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové

Téma kurzu: Oceňování nemovitostí, Rekvalifikační kurzy, Stavebnictví, architektura, Oceňování a odhady nemovitostí, Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí, Speciální vzdělávací programy

Určeno pro ...

Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat jmenování soudního znalce anebo chtějí podnikat na základě živnostenského zákona v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

Výuka je realizována na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pověření bylo vydáno pod čj. 14 201/08-20/539. Institut Franka Dysona - realitní vysoká škola zajišťuje výuku znalců od roku 1997. Studium v našem institutu je uznáváno a odborná úroveň našich lektorů je vysoká. Dlouhodobě zajišťujeme návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám.

Přednáší ...

Výuku vede kolektiv stabilních a odborně graduovaných specialistů a soudních znalců.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Řádné studium oceňování nemovitostí trvá 2 semestry. Specializační studium je intenzivní, probíhá v 7 studijních soustředěních.

Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11 650 Kč splatných ve čtyřech splátkách. Nejsme plátci DPH

Studijní literatura není obsažena v ceně studia. Použití studijní literatury ve výuce není podmínkou, v některých předmětech literaturu doporučujeme. Seznam doporučené literatury je uveden na intranetu.
Studentům je přiděleno heslo vstupu na intranetové stránky, kde jsou zveřejňovány konkrétní dny výuky a vyučovaná témata.

Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia.
Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia. Zájemcům o ubytování doporučujeme možné ubytování blízko místa výuky.

Studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů. Máte-li o studium zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.


Informace pro zájemce o podnikání a/nebo jmenování soudním znalcem

Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace byla vydána pod čj. 14 201/08-20/539. Institut Franka Dysona - realitní vysoká škola zajišťuje výuku znalců od roku 1997 ( do roku 2007 jako Vzdělávací institut Franka Dysona ). Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám. Studium je dvousemestrální.

 

Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané. Odborné studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách. Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

 

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:

Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů.


Výukové bloky a tématické celky - ocenovani nemovitostí

Výukové bloky a tématické celky

 

 • Teorie oceňování nemovitostí, základní pojmy v oceňování
 • Teorie oceňování nemovitostí, postavení odhadce a znalce v oc.nem.
 • Teorie oceňování nemovitostí, metody oceňování nemovitostí
 • Metodika tvorby znaleckého posudku, obecné
 • Metodika tvorby znaledkého posudku, posudek č. 1 rodinný dům
 • Metodika tvorby znaledkého posudku, posudek č. 2 byt
 • Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů, posudek
 • Tržní hodnota nemovitostí, posudek
 • Oceňování trvalých porostů a lesů, posudek
 • Praxe oceňování nemovitostí, posudek
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí
 • Vybrané stati oceňování pro peněžní ústavy
 • Vybrané stati z občanského a obchodního práva
 • Vybrané stati z trestního práva
 • Vybrané stati z živnostenského práva
 • Vybrané stati daňové soustavy
 • Stavební zákon
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Vybrané stati pozemní stavitelství
 • Vybrané stati pozemní stavitelství, projekční a rozpočt.dokumen.staveb.
 • Vybrané stati technických zařízení budov  (TZB)
 • Mechanika zemin a zakládání staveb


Doporučená literatura ke kurzu: Oceňování a odhady nemovitostí

Základní literatura: Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Oceňování, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Občanský zákoník, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Obchodní zákoník, aktuální vydání
Sbírka zákonů, vydání ÚZ, Katastr nemovitostí, aktuální vydání
Doušek, Němečková, Katastr nemovitostí, vydavatelství Institut Franka Dysona
Gartner, Hauser, Mechanika zemin a zakládání staveb, vydavatelství Institut Franka Dysona  
Doporučená literatura:
Pekárek Milan a kol. - Pozemkové právo, vydání 1., Vyd. Masarykovy univerzity, 2003
Stavební právo, Hamplová a kol., vydavatelství Linde, 2007, ISBN: 80-7201-646-6
Hrudík a kol., Občanské právo hmotné, multimediální pomůcka, dotisk 2006, vydavatelství Masarykovy univerzity
Bejček a kol., Nástin obchodního práva I., vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006
Weiglová a kol., Příklady mechanika zemin a zakládání staveb pro komb.studium, vydavatelství Cerm, 2003
Matějík a kol., Geodézie - katastr nemovitostí, vydavatelství MZLU, 2002
Selucká a kol, Nebytové prostory, vydavatelství Computer Press 2007, multimediální učební text
Klimešová, Nauka o pozemních stavbách, vydavatelství Cerm, 2005
Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb 15, vydavatelství ČVUT Praha, 2001
Bradáč, Cihlář: Příručka majitele nemovitosti, vydavatelství Cerm, 2005
Výnosová hodnota nemovitostí: Zazvonil, vydavatelství Ceduk, 2004
Maier, K., Územní plánování, 2. vydání, vydavatelství ČVUT Praha 2004
Janků: Nemovitosti - koupě a prodej, vydavatelství Computer Press, 2005
Doušek: Oceňování lesa, vydavatelství MZLU, 2006
Fotr J. A kol., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, vydavatelství GRADA Publishing, 2005
UNIKA, Sazebník pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatelství firma RTS, 2007    Seznam doporučené literatury je orientační a neposkytuje kompletní informaci o odborných knihách na trhu. Při současné nabídce knih v odborných knihkupectvích či vydavatelstvích škol v jazyce českém tak cizojazyčném, představuje doporučená literatura zejména knihy a skripta doporučená naší školou. Doporučená literatura nepatří mezi základní literaturu ke studiu, ale je určena k případnému samostudiu nad rámec odborného studia.


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Masná 34 60200


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové - leden 2019 - prosinec 2020 (rekvalifikační kurz)
So, Ne 9:00 - 16:10 [1
*měsíčně]

[PODOBNÝ KURZ] Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů.
* Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 roky ]. Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným. Výuka probíhá formou víkendových soustředění. Četnost studijních soustředění je zpravidla jednou v měsíci - jeden víkend [sobota, neděle]. Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia. Podrobné informace naleznete níže na stránce.


* Termín bude upřesněn
* Výuka probíhá jednou měsíčně v sobotu a neděli

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
46.600 Kč/kurz

Obsazeno


leden 2019 - prosinec 2020

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Praha 6 - Praha, José Martiho 31 11000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové (rekvalifikační kurz)
So, Ne 9:00 - 16:10 [1
*měsíčně]

[PODOBNÝ KURZ] Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů.
* Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 roky ]. Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným. Výuka probíhá formou víkendových soustředění. Četnost studijních soustředění je zpravidla jednou v měsíci - jeden víkend [sobota, neděle]. Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia. Podrobné informace naleznete níže na stránce.


* Termín bude upřesněn
* Výuka probíhá jednou měsíčně v sobotu a neděli

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
46.600 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Praha 6 - Praha, José Martiho 31 11000

Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové (rekvalifikační kurz)
9:00 - 16:10

Studium trvá 2 semestry. Specializační studium je intenzivní, probíhá zpravidla v 7 studijních soustředěních.
* Výuka probíhá ve všední dny jednou měsíčně ve dnech pondělí až pátek

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
46.600 Kč/kurz(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Masná 34 60200

Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové (rekvalifikační kurz)
9:00 - 16:10

Studium trvá 2 semestry. Specializační studium je intenzivní, probíhá zpravidla v 7 studijních soustředěních.
* Výuka probíhá ve všední dny jednou měsíčně ve dnech pondělí až pátek

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
46.600 Kč/kurz(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Masná 34 60200


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Oceňování nemovitostí - čtyřsemestrové (rekvalifikační kurz)
So, Ne 9:00 - 16:10 [1
*měsíčně]

[PODOBNÝ KURZ] Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů.
* Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 roky ]. Koncepce dálkového studia a osnovy předmětů jsou totožné se studiem řádným. Výuka probíhá formou víkendových soustředění. Četnost studijních soustředění je zpravidla jednou v měsíci - jeden víkend [sobota, neděle]. Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia. Podrobné informace naleznete níže na stránce.


* Termín bude upřesněn
* Výuka probíhá jednou měsíčně v sobotu a neděli

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
46.600 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Oceňování | nemovitostí | odhady | nemovitostí | dvousemestrové
 Pořadatel kurzu: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.

[Kurzy a studium pro oceňování, odhady nemovitostí, realitní problematika]

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. představuje typ vzdělávací a poradenské společnosti působící v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Charakterizuje nás propojení českého kapitálu a zahraničního know-how.

Specializujeme se na odbornou problematiku vztahující se k nemovitému majetku, především obchodování s nemovitostmi a oceňování nemovitostí, dále problematiku likvidátorů a správců konkurzních podstat. Jsme významným dodavatelem lidských zdrojů pro realitní, developerské a makléřské společnosti. Certifikát
obchodníka s nemovitostmi
od naší realitní vysoké školy otevírá lidem dveře do realitních společností. Týmovou prací kolektivu lektorů a pracovníků institutu přinášíme již 9 let našim partnerům řešení zvyšující jejich konkurenceschopnost a podíl na trhu. Našimi partnery jsou společnosti odhodlané vkládat investice do znalostí a informací. ...dále viz: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-1


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové - rekvalifikační kurz


 • Září 2019 Praha 6 - Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.

 • Září 2019 Brno - Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrové


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce | Apneaman

  kurzy rekvalifikace
  2018-11-11 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-10-29 


  [?]

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info