REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VEREJNA SPRAVA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

verejna sprava
2018-10-16 : Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem seminářů je připravit posluchače na novou povinnost v zadávacích řízeních komunikovat výhradně elektronicky a upozornit na místa v zadávacích řízeních, kterým by měli zadavatelé, případně dodavatelé, věnovat zvýšenou pozor
 > Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek - PŘESUN Z 4.10.2018!!


2018-10-17 : Program 1. dne kurzu (středa 17. října 2018): * Společná tvorba zadávací dokumentace veřejné zakázky na informační systém a související hardware s lektorem: - Příprava zadávacích podmínek – problematika migrace dat, návaznost na dosavadní smlouvy, vendor lock-in podmínky a možnosti jejich řešení - Návrh zadávacích podmínek a volba nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení - Návrh smlouvy o dílo/kupní smlouvy – smluvní ošetření vlastnictví, licence, databáze, servis, podpora, rozvoj implementace a školení - Návrh hodnotících kritérií - Návrh technických podmínek veřejné zakázky – nejčastější problémy - Tipy a případy dobré praxe pro tvorbu zadávací dokumentace v oblasti IT Program 2. dne kurzu (středa 24. října 2018): * Společný postup úkony zadávacího řízení veřejné zakázky na informační systém a hardware: - Vypořádání námitek dodavatelů a účastníků – jak vypořádat nejčastější námitky dodavatelů - Posouzení a hodnocení nabídek s hodnotící komisí – tipy a příklady dobré praxe - Aktivace exitplánu aneb „Děkujeme odejděte“ - Rozvoj, servis, implementace a školení – tipy a příklady dobré praxe - Problémy při nasazování informačního systému a jak jim předejít - „Prodlužování“ závazku – nejčastější problémy a jak jim předejít
 > Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT


2018-10-18 : Odnesete si praktické poznatky, jak vnímat své tělo a jak s ním pracovat, jak i krátkým cvičením během pracovního dne předcházet pohybovým potížím a mírnit vliv stresu na naše záda. * Jak si udržet zdravá záda • test "Jak jsou na tom moje záda", • jak lze cvičit během dne i v kanceláři, • jak lze zmírnit bolesti zad i bez prášků, • nácvik správného sezení u počítače, • jak si neublížit při zvedání a nošení břemen, • nastavení pracovního prostředí, • sedací nábytek, • jak je to v praxi? • názorné ukázky, nácviky pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.
 > Jak si udržet zdravá záda


2018-10-18 :     ›  Rozpočet a rozpočtový proces. ›  Rozpočtový výhled. ›  Peněžní fondy. ›  Dotace a návratné finanční výpomoci. ›  Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. ›  Rozpočtové provizorium. ›  Rozpočtová opatření. ›  Závěrečný účet. ›  Porušení rozpočtové kázně. ›  Správní delikty. ›  Organizace územních samosprávných celků. ›  Organizační složka. ›  Finanční hospodaření příspěvkové organizace. ›  Hospodaření dobrovolných svazků obcí.
 > ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. - novela


2018-10-18 :   Rozpočet a rozpočtový proces. Rozpočtový výhled. Peněžní fondy. Dotace a návratné finanční výpomoci. Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. Rozpočtové provizorium. Rozpočtová opatření. Závěrečný účet. Porušení rozpočtové kázně. Správní delikty. Organizace územních samosprávných celků. Organizační složka. Finanční hospodaření příspěvkové organizace. Hospodaření dobrovolných svazků obcí.
 > ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. - novela             -


2018-10-18 : Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Číslo akreditace: AK/PV-435/2018 Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit posluchače se zadáváním zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, a to v souladu s přijatým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinným od 1. 10. 2016. Řadu institutů z nové právní úpravy lze vhodně použít i při zadávání zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení. Seminář Vás provede krok za krokem celým řízením (příprava zadání, výběr dodavatele, uzavření smlouvy atd.). Zadavatelům bude doporučeno, jak nastavit své interní předpisy, aby zadávací řízení bylo plně v souladu s českým právním řádem a evropskými směrnicemi. Cílová skupina: Seminář je určen zadavatelům veřejných zakázek na všech úrovních (obce, města, kraje, školy, nemocnice, sociální zařízení, příspěvkové organizace, obchodní společnosti obcí a měst, správní úřady, sektoroví zadavatelé, dotovaní zadavatelé) - pracovníkům, kteří jsou odpovědni za zadávání veřejných zakázek (investice a pořizování dodávek či služeb). Na menších obcích též starostům a členům obecních rad. Seminář je rovněž určen i pro dodavatele účastnící se výběrových či zadávacích řízení. Lektor: Mgr. Ing. Jan Hajzler Výčet témat: * Změny v novém zákoně, mající vliv na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení * Praktické příklady pro zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení - zadávací dokumentace, postup v řízení krok za krokem * Praktická doporučení pro úpravy interního předpisu pro oblast veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s novým zákonem * Shrnutí, dotazy a společná diskuze Program s harmonogramem: 8:30 – 9:00   Registrace 9:00 až 10:30    Změny v novém zákoně, které mají vliv na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení: * zrušení podpůrných právních předpisů; nové pojmy (poddodavatel) * nová zásada zadávacího řízení - přiměřenost * možnost oficiálních konzultací s dodavateli před zahájením řízení * vyloučení uchazeče pro jeho neschopnost * možnost zohlednit kvalitní nabídku * stanovení vzorce pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu * nová možnost zrušit zadávací řízení a řada dalších 10:30 – 10:45 pauza na občerstvení 10:45 až 12:15    Praktické příklady pro zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení - vzorová zadávací dokumentace, postup řízení krok za krokem - v souladu s novým zákonem: * příprava zadávací dokumentace a její zveřejnění * příjem nabídek uchazečů * otevírání obálek, vyřazení vadných nabídek, protokol o otevírání * komise pro posouzení a hodnocení nabídek (vč. odborníků) * posouzení kvalifikace/způsobilosti uchazečů * výzva k doplnění, objasnění kvalifikace/způsobilosti uchazečů, vyloučení uchazečů * vyřazení nevyhovujících nabídek (obsahově vadná nabídka) * výzva k vysvět
 > Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení


2018-10-18 : Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (aktuální stav) • nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a nařízení EU č. 679/2016 GDPR a jejich české adaptační zákony – důsledky pro správu dokumentů v ČR, • aktuální změny ve spisové službě v ČR po novelách zákona o archivnictví a předpisů souvisejících, • spisový řád a plán, • spisová služba, • výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, • ochrana a využívání dokumentů v instituci. Další související otázky a diskuze.
 > Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě


2018-10-19 : Z tohoto semináře si odnesete především informace, jakými cestami a způsoby lze prezentovat svoji firmu. Jak můžete využívat mnohé interaktivní prvky, které LinkedIn nabízí a jak se přitom vyhnout tvorbě nudných a unifikovaných profilů. * LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek • firemní LinkedIn profil podle aktuálních trendů pro prezentaci značky, • jak LinkedIn profil využít pro kvalitní networking v businessu, • jak na maximum využívat interaktivní prvky a jak tím rozvíjet networking, • jak lze profily vašich zaměstnanců využívat také k propagaci zaměstnavatele, • individuální pojetí vašeho osobního LinkedIn profilu (cílem není jeho unifikace, ale zachycení osobnosti každého jednotlivce), • jak optimálně propojovat LinkedIn s dalšími e-nástroji. Po celý den práce v prostředí LinkedIn pod vedením zkušené lektorky - specialistky na sociální sítě.
 > LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek


2018-10-22 : Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé nákladové formy, složky a druhy, ale i rozpočty a rozpočtování ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení „nevýrobních“ tzv. obchodních a službových firem i organizací (SFO). To znamená i specifických a soudobých organizací strukturovaného veřejného sektoru a státní správy, včetně neziskových organizací (non-profits) s kritériem tzv. hospodárnosti. Kurz vám dále umožní získat informace o kvalitním řízení firemních a podnikových i organizačních nákladů, včetně neopominutelných nákladů kapitálu a zásadní kompetence, jak náklady komplexně řídit v praxi, a to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí, tak v moderním pojetí a praktickém užití nákladového (Cost Management), ale i tzv. projektového řízení, včetně * STRUKTURA, POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ A PŘI ŘÍZENÍ NÁKLADŮ: Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví, včetně odvození produktivních výsledovek a nákladových sald i zisku (např. účelové výsledovky a „náklady prodeje“ – Cost of Sales a „přímá i hrubá marže“ (Gross Margin, provozní EBIT, jádrový EBITDA) • náklady v manažerském účetnictví i controllingu a řízení nákladů (Cost Management) • soudobé relevantní náklady a jejich odvození, užití a řízení, včetně nákladů kapitálu i firemního WACC (vážených nákladů kapitálu) a užití nadstavbového tzv. ekonomického zisku/ přidané hodnoty EVA • vztah a užití komplexního řízení nákladů, včetně komplexního rozpočtování k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení, ale až i ke korporátnímu řízení (Corporate Management) soudobé společnosti a organizace i businessu. TRADIČNÍ NÁKLADOVÝ MODEL (TM), JEHO POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADOVÝCH SLOŽEK, STANDARDNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY, SESTAVY A KALKULACE I JEJICH UŽITÍ: Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu a jeho praktické užití • rozbor a odvození jeho jednotlivých složek – variabilních – přímých a fixních – nepřímých, ale i v praxi problematických a strukturovaných režijních nákladů • paušální – přirážkové % alokace dnes zásadních a bytnících N – nepřímých a režijních nákladů, jejich nevěrohodnost a zkreslení např. pro dílčí nákladování (např. produkty a zákazníci – linie a segmenty, typologie), profitabilitu i cenotvorbu • standardní tradiční nákladové analýzy a kalkulace (variabilních – VC v ČR „vlastních“ a plně absorpčních – FAC; tj. „úplných vlastních nákladů“) a jejich odvození i využití v praxi • tradiční nákladování a cenotvorba – pricing • příklady a případové studie vlastních – VC a plných – FAC nákladů, nákladové cenotvorby (Cost + Product Pricing) • analýza odchylek a její užití rozpočtování a odvození i užití tradičních rozpočtů (dílčích a celkových), jejich vztahy a užití ve firemním, organizačním i projektovém řízení • nevhodnost a neúčinnost TM a jeho realizačních metod pro ryze obchodní a hegemonní službové společnosti a soudobé moderní firmy, podniky a organizace (SFO) vyžadující věrohodné a produktivní nákladové řízení a rozpočtování, včetně podchycení, řízení a nákladování procesů i tvorby hodnoty v organizaci. KLASICKÉ A NUTNÉ MODERNÍ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ VE FIRMĚ, PODNIKU A ORGANIZACI I BUSINESSU: Tradiční řízení nákladů, jeho vstupy, metody, cíle, výhody a nevýhody praktických aplikací i TM • požadavky na moderní řízení nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového řízení nákladů (produkty včetně služeb, zákazníci, komplexní logistika včetně e-commerce a CRM, ICT podpora…) • využití přiřazování a kalkulace nákladů podle činností i dnes zásadních procesů (ABC – activity-based costing) zásadních zejména pro „nevýrobní“ a strukturované službové společnosti a současné organizace • moderní příčinné a p
 > Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití


2018-10-22 : Program semináře: * Veřejná zakázka, zadavatel a zadávací řízení – vymezení pojmů, příklady. * V jakých příkladech je školské zařízení povinno zadávat v zadávacím řízení? Příklady. * Základní instituty a novinky zákona o zadávání veřejných zakázek a souvislosti se zadáváním veřejných zakázek školskými zařízeními. * Veřejná zakázka malého rozsahu – co to je a co to není? Příklady. * Předpokládaná hodnota veřejné zakázky co to je a jak se stanovuje, „co se s čím sčítá a co se nesčítá“? Příklady +diskuse. * Typický průběh zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek s přihlédnutím ke specifikům škol a školských zařízení. * Jak dosáhnout výběru nejkvalitnějšího plnění, s dobrým dodavatelem za dobrou cenu? (soutěž dle kritérií kvality a vhodné nastavení kvalifikace). * Mimořádně nízká nabídková cena (nereálně „podstřelená cena v nabídce“) – jak takovou situaci řešit? * Změny závazků vzniklých z veřejných zakázek – dodatky smluv, opce, vícepráce a více dodávky. * Problémy s vybraným dodavatelem veřejné zakázky – jak řešit, typické situace. * Modelové příklady průběhu zadávacího řízení, jejich typický průběh a úskalí – např. stavební práce ve škole – výměna oken a zateplení fasády, nákup počítačů, nákup nábytku, nákup gastro vybavení školní jídelny. * Řešení tzv. mikropřípadů – společné řešení cca 15 až 20 typických, modelových příkladů týkajících se zadávacího řízení. * Řešení případů, které si připravili účastníci.
 > Zadání veřejných zakázek pro školy a školská zařízení


2018-10-23 : Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použitelné rozhodovací praxe k jejich možnému řešení a na shrnutí praktických doporučení. Každé z témat pak bude pokračovat tematickou diskusí, k níž bude vytvořen dostatečný časový prostor. * Smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv – uzavírání smluv, uveřejňování, změny závazků vyhrazených předem, nutné změny závazků po uzavření smluv, vícepráce a méněpráce, podstatné a nepodstatné změny smluv * Podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení – požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a jejich způsobilost nad rámec kvalifikace, přiměřenost požadavků a způsoby prokazování jejich splnění, důsledky nesplnění, pravidla pro povinnou a dobrovolnou kvalifikaci, individuální kvalifikace, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a v případě spoluprokazování prostřednictvím jiných osob, kombinace kvalifikace dodavatelů a zkušeností zaměstnanců dodavatelů, kombinace požadavků na kvalifikaci a hodnotících kritérií * Horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek – pravidla interního obchodování mezi zadavateli a s nimi spojenými osobami, limity využití in-house pravidel, kombinace interního obchodování mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek Druhá část semináře je koncipována jako otevřená diskuse k jakémukoli tématu z oblasti zadávání veřejných zakázek; účastníci mohou své podněty k diskusi zasílat na adresu info do 16. 10. 2018. Tento seminář je volným pokračováním semináře, který se koná 9. 10. 2018. Jde o cyklus dvou seminářů navazujících volně, posluchači se mohou zúčastnit obou seminářů nebo kteréhokoli z nich. V současné době je již téměř naplněna kapacita tohoto semináře. Proto nabízíme nový termín tohoto semináře (proběhne 4. prosince) včetně možnosti doplnit jeho odborný program o diskusní témata podle přání a požadavků nově přihlášených účastníků.
 > Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu,  horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení


2018-10-23 : Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV Seminář je vhodný pro začátečníky i zkušenější pracovníky zadavatelů a dodavatelů působícími v oblasti veřejných zakázek na dodávky a související veřejné zakázky, jeho cílem je seznámit posluchače s detailnějším po
 > Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalitu


2018-10-23 : V průběhu semináře si prakticky vyzkoušíte některé nástroje využívané v projektovém managementu, buď na reálném projektu ze své vlastní praxe nebo na mnoha vzorových projektech z praxe lektorky * Projektové řízení pro začínající projektové manažery • co je projekt a čím je charakteristický, • fáze projektu: část předprojektová, projektová a poprojektová a co do nich patří, • tři dimenze každého projektu – trojimperativ, • zainteresované strany: jak je identifikovat, prioritizovat a následně s nimi pracovat, • analýza proveditelnosti jako základní nástroj pro rozhodování, zda projekt realizovat, • plánování projektu – nástroje: logický rámec, WBS, balíky úkolů, • operativní řízení – realizace naplánovaných činností, komunikace v průběhu projektu, reporting, • grafické znázornění projektu – užitečná pomůcka pro přehledné plánování, kontrolu a vyhodnocení projektu.
 > Projektové řízení pro začínající projektové manažery


2018-10-24 : Kurz vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i v písemné prezentaci, předá klíčové poznatky z norem písemného styku a elektronické komunikace. Otestujete si vlastní stylistické dovednosti, rozvinete je formou praktických cvičení a nabudete nové tipy pro získávání, zpracování a předávání informací. Texty o vás vypovídají mnohé – nebojme se je psát zajímavě. * Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků • specifika písemného projevu, • pravidla pro strukturaci textu, • jazyková správnost textu, • umění vyjádřit záměr srozumitelně, • asertivita v písemné komunikaci, • v čem chybujeme při písemném vyjadřování, • nejčastější nedostatky elektronické komunikace, • ochrana listovního tajemství, • úroveň a úprava písemností – vaše vizitka, • stylistické dovednosti – praktické bloky, testy a cvičení.
 > Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků


Náhodně vybráno 15 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář ?


Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu/školení/semináři a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo školící institut. Veškeré nabídky Vám budem přeposílat, nikdo nedostane Váš email - zamezení spamu. Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci

>> Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info